Κυριακή, Νοεμβρίου 13, 2011

Έτοιμη για ντου,... η Μόσχα


thumb

Εμείς σας τα έχουμε πει εδώ και πέντε μήνες! Τότε, μέσα στη θύ­ελλα του μεσοπρόθεσμου και των σκληρών μέτρων που έφερνε μαζί του, δεν μπορούσε κανείς να προβλέ­ψει πως οι εξελίξεις θα «έτρεχαν» τό­σο γρήγορα. Περιμέναμε αυτήν την πε­ρίοδο την πρώτη πράξη του δράματος, αλλά όχι τόσο νωρίς και την έναρξη της δεύτερης πράξης… Χωρίς το απαραί­τητο (για θεατές και…
ηθοποιούς) δι­άλειμμα.
Εάν ο προσεκτικός αναγνώστης του «Π» ανατρέξει στο φύλλο της 23ης Ιουνί­ου ή στην ηλεκτρονική έκδοση της εφη­μερίδας και στο άρθρο «Πού θα κάτσει η μπίλια;», θα βρει όλα όσα γίνονται σή­μερα όσον αφορά στον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη.
Πριν από πέντε μήνες, λοιπόν, μετα­φέραμε εκτιμήσεις (που αποδεικνύεται πως δεν ήταν απλώς εκτιμήσεις) στελε­χών της αγοράς, που μίλησαν αποκλει­στικά στο «Π» και τότε έλεγαν χαρακτη­ριστικά: «Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η Σόφια να αλλάξει ρότα και (…) να περά­σει και πάλι στο “στρατόπεδο” των έν­θερμων υποστηρικτών των (σ.σ.: ρωσι­κού ενδιαφέροντος) projects».
Οι ίδιοι κύκλοι συνέδεαν τότε τη με­ταστροφή της βουλγαρικής ηγεσίας με τις αλλαγές που ενδεχομένως να έφερ­ναν οι προεδρικές και δημοτικές εκλο­γές στη γειτονική χώρα. Μπορεί αυτές οι τελευταίες αλλαγές να μην ανέτρε­ψαν τους συσχετισμούς, αλλά οδήγη­σαν σε σαφέστατη μεταστροφή της Σό­φιας, τουλάχιστον στο θέμα του Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Όπως έγινε γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα, το αρμόδιο βουλγαρικό υπουργείο έδωσε (για πρώτη φορά, έχει σημασία) την ορι­στική έγκριση για την τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που είχε καταθέσει η (υπό ρωσικό έλεγ­χο) διοίκηση της διεθνούς κοινοπραξίας
Trans Balka n Pipeline (TBP).
Στην ουσία, οι Βούλγαροι αφαίρεσαν και το τελευταίο εμπόδιο που έβαζαν από την πλευρά τους για τον αγωγό… Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή χαιρετίστηκε με θέρμη από το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι­κής Αλλαγής, καθώς πλέον ξεκινά η δι­αδικασία της δημόσιας διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς των περιοχών απ’ όπου θα περάσει ο πετρελαιαγω­γός, ώστε να ολοκληρωθεί κι αυτό το σκέλος του σχεδίου και στη συνέχεια να γίνουν οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη των κατασκευαστών και των προμηθευ­τών του έργου.
Η χαρά, όμως, μένει μισή… Τουλάχι­στον έως ότου υπάρξει λύση στην πο­λιτική κρίση που σημειώνεται στην Ελ­λάδα, ούτως ώστε να υπάρξουν εκεί­νοι οι κυβερνητικοί παράγοντες που θα «τρέξουν» τις εκκρεμότητες από τη δική μας πλευρά…
Αυτό σημαίνει πως μπορεί να απομα­κρύνθηκαν τα «βουλγαρικά οδοφράγ­ματα», αλλά η διαδρομή του πετρε­λαιαγωγού δεν «καθάρισε» απ’ όλα τα εμπόδια.
Μεγάλο «παιχνίδι»
Υπενθυμίζουμε όσα αναφέραμε στο ρεπορτάζ του προηγούμενου Ιουνίου:
«Σε κάθε περίπτωση, το ερχόμενο φθινόπωρο αναμένεται να είναι γεμά­το από γεγονότα, που θα είναι καθορι­στικά για τη μελλοντική σκακιέρα των αγωγών στην περιοχή μας. Και οι οικο­νομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν είναι άσχετες με όλα αυτά που γίνονται στο παρασκήνιο. Τουλά­χιστον αυτό πιστεύουν τα ρωσικά επι­τελεία…».
Από τότε, πέντε μήνες πριν, άνθρω­ποι που έχουν επαφές με τη ρωσική πλευρά μετέφεραν την άποψη της τε­λευταίας, σύμφωνα με την οποία «ακό­μη και ο Μπορίσοφ να πει “ντα”, υπάρ­χουν άλλοι στην περιοχή που θα απα­ντήσουν “no”»…
Γι’ αυτό και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να δημιουργήσει εκείνες τις συνθή­κες που θα του επιτρέψουν να αναπτύ­ξει τη δική του στρατηγική στην περι­οχή. Στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές πληροφορίες να καταφθάνουν από τη Μόσχα, οι οποίες δημιουργού­σαν σύγχυση ως προς τις πραγματικές προθέσεις της ρωσικής πλευράς.
Ένα τελευταίο παρόμοιο παράδειγ­μα είναι ένα κείμενο που είδε το φως της δημοσιότητας σε διάφορες ιστοσελίδες οικονομικού περιεχομένου μόλις λίγες ημέρες μετά το «πράσινο φως» της Σόφιας.
Σύμφωνα με το κείμενο, κάποιο ανώνυμο στέλεχος του ρωσικού ενερ­γειακού τομέα ανέφερε πως ο πετρε­λαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρού­πολη «δεν είναι και τόσο απαραίτητος για τη Ρωσία»!
Ωστόσο, το «στέλεχος» αυτό δεν φαίνεται να είναι και πολύ σχετικό με το αντικείμενο (ή μήπως δεν θέλει να εμφανίζεται πως είναι καλά ενημερω­μένο;). Κι αυτό διότι υποστηρίζει πως για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου «είναι πολύ πιο σημαντική η βορειο­δυτική κατεύθυνση, παρά η περιοχή της Μεσογείου», στην οποία, όπως ισχυρίζεται, είναι πιο επωφελές (εν­νοεί κερδοφόρο) να μεταφέρονται προϊόντα πετρελαίου, δηλαδή διυλι­σμένα καύσιμα.
Βεβαίως, ο ίδιος ο συνομιλητής των συντακτών του κειμένου δεν αναφέ­ρει (τυχαία; Δεν νομίζω) πως προς τη «βορειοδυτική κατεύθυνση» δεν σχε­διάζεται κανένας αγωγός, ούτε έχει ακουστεί μέχρι σήμερα κάποιο ανάλο­γο σχέδιο. Επιπλέον, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν το σχε­τικό κείμενο αποδίδουν στο ίδιο πρό­σωπο την εκτίμηση πως για τον βαλ­κανικό πετρελαιαγωγό ενδιαφέρονται περισσότερο το Καζακστάν και οι συ­νεταίροι του, οι Αμερικανοί της πολυ­εθνικής Chevron, οι οποίοι θέλουν να παρακάμψουν τον Βόσπορο, μέσω του οποίου με τάνκερ μεταφέρεται σήμε­ρα το πετρέλαιο από τη Μαύρη Θάλασ­σα προς τα λιμάνια της Μεσογείου.
Η σημαντική λεπτομέρεια, ωστόσο, είναι πως ακριβώς για τον ίδιο λόγο οι Ρώσοι θέλουν να κατασκευάσουν τον Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Άλλω­στε κι άλλες πολυεθνικές (BP, Shell, Exxon κ.λπ.) βρήκαν διέξοδο στη Με­σόγειο με τον αγωγό Μπακού - Τσε-ϊχάν. Εάν δεν χρειαζόταν τόσο αργό πετρέλαιο στην περιοχή, τότε γιατί ξό­δεψαν τόσες δεκάδες δισ. δολάρια για να τον κατασκευάσουν και να τον λει­τουργήσουν;
Αλλά τόσα χρόνια, η ρωσική πλευρά βαρέθηκε να «παίζει κρυφτούλι» με τους Αμερικάνους (με τη Chevron σχε­δόν τα έχει βρει, με άλλες πολυεθνικές είναι στα μαχαίρια) και να προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Από τον τρό­πο της αντίδρασής της φαίνεται πως η Μόσχα είναι έτοιμη «να κάνει το ντου», όπως γράφαμε από τον περασμένο Ιού­νιο. Το πότε, είναι αποκλειστική απόφα­ση δική της…
pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...