Δευτέρα, Νοεμβρίου 14, 2011

Και...κούρεμα και...άρμεγμα


thumb

Μπορεί στην Αθήνα να εκτι­μούσαν τις τελευταίες μέρες ότι ο σχηματισμός μιας νέας (συν)κυβέρνησης, με όλες τις περιπλο­κές που τη συνόδευαν και τα άπειρα μπρος - πίσω, θα έλυνε τα περισσότε­ρα προβλήματα και θα οδηγούσε σε ευρωπαϊκή απόφαση για την άμεση εκταμίευση της περίφημης έκτης δό­σης, όμως, όπως όλοι πλέον ξέρουμε, η
αλήθεια είναι πιο σκληρή.
1. Η πρώτη αλήθεια είναι η επιβε­βαίωση που προσέφεραν τόσο το Eurogroup όσο και οι αλλεπάλληλες δηλώσεις Γιούνκερ, Ρεν κ.λπ., ανεξαρ­τήτως του όποιου «μαγειρέματος» και της όποιας φραστικής προσαρμογής τυχόν θα επιβάλει το ελληνικό πολιτικό μπάχαλο:
Οι ευρωζωνάτοι απαιτούν οποιαδή­ποτε ελληνική απόφαση στο μέλλον να δεσμεύει οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχει στην Ελλάδα. Ο περιορισμός της κυριαρχίας όχι μόνον έχει εξαγγελ­θεί πολλάκις, αλλά έχει επί της ουσίας επιβληθεί.
2. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι τα πολύ μεγάλα προβλήματα για την Ελλάδα τώρα αρχίζουν, αφού, για να πάρουμε την έκτη δόση, οι δανειστές απαιτούν πρώτα συμφωνία - πακέτο για τη νέα (δανειακή) σύμβαση και το ανα­θεωρημένο μνημόνιο. Εδώ εισάγουν για πρώτη φορά και τον διαρκή έλεγχο της προόδου τής (όποιας) ελληνικής κυ­βέρνησης για το κατά πόσον τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Αυτή θα είναι η προϋπόθεση για κάθε επόμενο βήμα. Στη συνάντηση που έγινε την Κυρια­κή το βράδυ στο γραφείο του Βενιζέ­λου στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο των συ­ζητήσεων για μια κυβέρνηση συνεργα­σίας, ο ίδιος ο υπουργός και ο Σαχινίδης μίλησαν στην αντιπροσωπεία (τρόικα κι εδώ...) της Ν.Δ. (Σταϊκούρας, Σταμάτης και Λαζαρίδης) για τον οδικό χάρτη της εφαρμογής της 26ης Οκτωβρίου, αλλά και για τα μέτρα που απαιτούνται για την εκταμίευση της έκτης δόσης.
Ποιες είναι όμως οι προαπαιτούμενες ενέργειες; Η λίστα των υποχρεώσεων της Ελλάδας αναφέρει ρητά τα εξής:

1. Άμεσες υπουργικές αποφάσεις για:

Μείωση συντάξεων σε ΝΑΤ και ΟΤΕ.
Εναρμόνιση των παροχών Υγείας και αύξηση κύριων και επικουρικών συντα­ξιοδοτικών εισφορών στο ΕΤΑΑ.
Εφαρμογή της εργασιακής εφεδρεί­ας και επέκτασή της στη Γενική Κυβέρ­νηση.
Κλείσιμο ή συγχώνευση 11 οργανι­σμών του Δημοσίου.

2. Και επίσης νομοθετικού περιεχο­μένου ρυθμίσεις για:
Άμεση έναρξη ελέγχων για τους 1.700 φορολογούμενους με μεγάλη περιουσία.
Έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής του Ν. 3919/2011 για τα κλειστά επαγ­γέλματα.
◆  Μηνιαία δημοσίευση ληξιπρόθε­σμων οφειλών.
Ενεργοποίηση της υπηρεσίας «με­γάλων» φορολογουμένων.
Κλείσιμο ή συγχώνευση 31 εφοριών.
Έναρξη μελέτης για την αύξηση του ανταγωνισμού και μείωση των τιμών.
◆  Σύσταση 15 νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών - ανάθεση μελέτης για αξι­ολόγηση του μισθολογίου.
Αντικατάσταση διευθυντών εφοριών που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους.
Επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρ­θρωσης της ΑΤΕ.
Φορολογική μεταρρύθμιση και λου­κέτο σε 200 μικρές ΔΟΥ.
Τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν τα μέτρα του πολυνομοσχεδίου που αποτέλεσαν προϋπόθεση για την ολο­κλήρωση της αξιολόγησης της τρόικας. Έτσι οι εκπρόσωποι των δανειστών επα­νήλθαν ζητώντας τελικά γραπτές εγγυ­ήσεις για μόνιμο τέλος στα ακίνητα και για λήψη νέων μέτρων αξίας άνω των 8 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο του 2012.
Έτσι, σύμφωνα με την επικοινωνία Αθήνας - Βρυξελλών, πριν από την κα­ταβολή της έκτης δόσης θα πρέπει να υπάρξει:
◆ Νομοθετική ρύθμιση που θα καθι­στά το τέλος στα ακίνητα μόνιμο μέτρο και θα αποφέρει στο δημόσιο τα­μείο 1,67 δισ. ευρώ φέτος και ακόμη περισσότερα έσοδα τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή το χαράτσι στα ακίνητα θα επε­κταθεί και θα παγιωθεί.
◆ Η εργασιακή εφεδρεία θα τεθεί αμέ­σως σε ισχύ με προσωπικές επιστολές στους περίπου 30.000 υπαλλήλους που έχει αποφασιστεί να τεθούν υπό αυτό το καθεστώς.
◆ Επίσημη έκδοση των αποφάσεων για το λουκέτο (είτε συγχώνευση - συρρί­κνωση) των 11 μεγάλων ΔΕΚΟ και φο­ρέων που περιλάμβανε το νομοσχέδιο του καλοκαιριού (μεταξύ αυτών ΚΕΔ, ΕΤΑ, ΕΟΜΜΕΧ, ΙΓΜΕ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΕΡΤ κ.λπ.) και των υπόλοιπων μικρότε­ρων φορέων.
Επίσημη μεταβίβαση όλων των υπό αποκρατικοποίηση εταιρειών που είχαν προγραμματιστεί για φέτος και για το 2012 στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιω­τικής Περιουσίας του Δημοσίου. Μετα­ξύ αυτών προβλέπεται επίσης η μετα­βίβαση των μετοχών του Δημοσίου σε τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική, Πειραι­ώς), στον ΟΛΠ, τον ΟΛΘ και τους περι­φερειακούς λιμένες και επίσης εταιρεί­ες όπως η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, ο ΟΠΑΠ και τα ΕΛΤΑ, καθώς και στα περιφερειακά αεροδρόμια, τους σταθμούς αποθή­κευσης φυσικού αερίου Ν. Καβάλας, τους αυτοκινητοδρόμους, την Εγνατία Οδό και κρατικά κτήρια.
◆ Διαμόρφωση νέας λίστας φαρμάκων στο ΕΣΥ.
◆ Μείωση του αριθμού των δικαιούχων αναπηρικής σύνταξης.
Η Ελλάδα θα πρέπει να δεσμευθεί επίσης ότι θα καταθέσει και θα εγκρί­νει τον προϋπολογισμό του 2012, ο οποίος θα περιλαμβάνει ταυτόχρονα όλους τους εφαρμοστικούς νόμους για τα μέτρα του επόμενου έτους. Ο προ­ϋπολογισμός θα συνοδεύεται από νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, που θα αναθεωρεί το πρόγραμμα του Ιουλίου του 2011. Η κατάθεση θα γίνει πριν από τις 20.11 και η ψήφιση πριν από τις 31.12. Προϋπόθεση, πάλι, η ολοκλήρω­ση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2011 στο πλαίσιο της πέμπτης ανα­θεώρησης του μνημονίου.
Η αναθεώρηση θα είναι δεσμευτική για τη λήψη νέων μέτρων αξίας άνω των 8 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο του 2012, που θα εξειδικευθούν μετά την άνοιξη και ανάλογα με τα αποτελέσμα­τα του PSI αλλά και των νέων αποκλί­σεων του προϋπολογισμού του 2011 που αναμένεται να εμφανιστούν στην πορεία.

Η λίστα με τα «πρέπει»
Από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομικών περιγράφει τα επόμενα διαδικαστικά βήματα ως εξής:
1. Άμεση έναρξη και το ταχύτερο δυ­νατόν ολοκλήρωση των διαπραγ­ματεύσεων με την τρόικα για το νέο πρόγραμμα:
α. Η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει επικαιροποίηση του μνημoνίου (MoU / MEFP), που δεν θα απέχει πολύ από το περιεχόμενο της πέμπτης αναθεώρη­σης του μνημονίου.
β. Η νέα δανειακή σύμβαση μεταξύ EFSF - Ελλάδας και η νέα απόφαση του ΔΝΤ για τη δική του συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα θα παραπέμπουν στο νέο μνημόνιο (MoU / MEFP) και στο ανα­θεωρημένο ΜΠΔΣ και θα τα ενσωμα­τώνουν.
γ. Η νέα δανειακή σύμβαση πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλή­νων με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών.
δ. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχε­τικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε όσα κράτη - μέλη απαιτείται κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή της Συμφωνίας με τη Φιν­λανδία για τις εγγυήσεις.

2. Ως προς τη διαμόρφωση των νομι­κών και χρηματοοικονομικών προ­ϋποθέσεων για την εφαρμογή του νέ­ου σχήματος συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) προβλέπονται:
α. Προηγούμενη εκταμίευση 30 δισ. ευρώ για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αρχές Ιανου­αρίου 2012.
β. Προηγούμενη εκταμίευση 30 δισ. ευρώ για την εφαρμογή του PSI, αρχές Ιανουαρίου 2012.
γ. Διαμόρφωση του αναγκαίου νομι­κού πλαισίου το αργότερο αρχές Ιανου­αρίου 2012.
δ. Διασφάλιση της εγγύησης της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών (από EFSF προς ΕΚΤ και από ΕΚΤ προς ελληνικές τράπεζες) κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των ομολόγων.
ε. Συμφωνία για ανταλλαγή ομολό­γων.
Έτσι, η εκταμίευση της πρώτης δό­σης του νέου προγράμματος για την κάλυψη δανειακών αναγκών της Ελλά­δας (επιπλέον 20 δισ. ευρώ) θα μπορεί να γίνει πριν από το τέλος Φεβρουαρί­ου 2012.
Λαχανιάσατε, ε;
pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...