Τρίτη, Οκτωβρίου 18, 2011

Θέλετε μικρότερο,... λογαριασμό ρεύματος;

Συστάσεις και συμβουλές προς τους καταναλωτές από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των ενεργειακών καταναλωτών, αλλά και για την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς αυτής, προχώρησε σε καθολικό έλεγχο όλων των
συμβάσεων ρευματοδότησης τόσο για τους οικιακούς όσο και για τους εταιρικούς καταναλωτές. Από τον έλεγχο αυτό, προέκυψε μια σειρά συμβουλών που παρέχει η ΡΑΕ σχετικά με το τι πρέπει να προσέχουμε στο λογαριασμό του ρεύματός μας.
ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!
Σχετικά με τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Α. Να βεβαιωθούμε ότι ο πάροχος τηρεί όλες τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ.132/2007) και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Β. Τυχόν ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων ή παραλείψεων στη σύμβαση, σε σχέση με τις γενικότερες αρχές προστασίας του καταναλωτή που απορρέουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Για να εγγυάται η σύμβαση ασφάλεια στον καταναλωτή και παροχή των καλύτερων συνατών υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνονται/πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
1. Καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας. Η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από Πελάτη δεν μπορεί να έχει καμία συνέπεια, οικονομική ή άλλης φύσεως, σε βάρος του Πελάτη με ελάχιστες εξαιρέσεις.
2. Χρηματική εγγύηση κατανάλωσης. Το ύψος της εγγύησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν που αντιστοιχεί στην πραγματική ή κατ΄ εκτίμηση κατανάλωση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
3. Λογαριασμός Κατανάλωσης. Ο Λογαριασμός περιλαμβάνει τις εξής χρεώσεις:
  • Τη συνολική κατανάλωση κατά την Περίοδο Έκδοσης ή την Περίοδο Χρέωσης Λογαριασμού, για κάθε μέγεθος που χρεώνεται βάσει του εφαρμοζόμενου Τιμολογίου Προμήθειας.
  • Διακριτή αναγραφή του καθαρού ποσού και του αναλογούντος φόρου κάθε χρέωσης που επιβάλλεται.
4. Προθεσμία εξόφλησης λογαριασμού. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει το Λογαριασμό του, έως την αναγραφόμενη σε αυτόν ημερομηνία πληρωμής, η οποία θα είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες αργότερα από την παράδοση του λογαριασμού στο ταχυδρομείο.
5. Επιλογή οικονομικού πακέτου. Η ευθύνη για την κατηγορία τιμολόγησης ή για το ενεργειακό πακέτο στο οποίο κατατάσσεται ο Πελάτης δεν μπορεί να βαρύνει μονομερώς τον Πελάτη. Θα πρέπει να αναφέρεται στη Σύμβαση ότι, παράλληλα, και ο Προμηθευτής οφείλει από την πλευρά του να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που του προσκομίζει ο πελάτης από τον προηγούμενο Προμηθευτή του.
6. Επιστροφή εγγύησης πληρωμής. Να προσδιορίζεται ανώτατο χρονικό διάστημα επιστροφής της προκαταβολής/ xρηματικής εγγύησης κατανάλωσης, μετά τη λύση της Σύμβασης.
24h NewsRoom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...