Κυριακή, Οκτωβρίου 16, 2011

Λεω-φορείον,... «Ο ψόφος»


thumb


Δεν προλαβαίνουν να συνέλ­θουν οι εργαζόμενοι του το­μέα της Δημόσιας Υγείας από το ένα χαστούκι και εισπράττουν στε­ρεοφωνικά το επόμενο. Η πίεση που ασκεί η τρόικα για άμεση, νομότυπη ασέλγεια σε βάρος των ειδικών μισθο­λογίων (το να χειρουργείς για τον Πολ Τόμσεν είναι το ίδιο και το αυτό με το να ελέγχεις και να σφραγίζεις έγγρα­φα), η εφεδρεία που θα εφαρμοστεί in rem στον κλάδο των
υγειονομικών - με εξαίρεση τους

ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!
γιατρούς των νο­σοκομείων, που τους είναι εξ ολοκλή­ρου απαραίτητοι για να βγάζουν κα­θημερινά το φίδι της εξόντωσης από την τρύπα - και ο νερώνειος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, που βα­σίζεται στην αντίληψη «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και άρα... όποιον πάρει ο Χάρος», αποτελούν τα καινούρια κοσκινάκια του Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν ξέρει πού να τα κρεμάσει. Ξέρει όμως ποιους να κρεμάσει αντ' αυτών.
Τα ίχνη της κακοποίησης του ΔΝΤ στο σώμα του ΕΣΥ είναι ήδη ορατά και ο υπουργός σε ρόλο πληρωμένου ια­τροδικαστή τα εντοπίζει, αλλά δεν τα σημειώνει. Αντιθέτως, ως άλλος αδελ­φός Γκριμ παίρνει το κρίμα στον λαιμό του και αφηγείται το παραμύθι του, που τελειώνει με το... ζήσανε αυτοί καλά αλλά εμείς, να μη βασκαθούμε, πεθάναμε καλύτερα. «Κυρίαρχος στό­χος του σχεδίου του ενιαίου κανονι­σμού παροχών Υγείας», επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, «είναι πρώτιστα οι οικονομίες κλίμακας, θέ­τοντας το ποιοτικό στοιχείο των υπη­ρεσιών υγείας σε δευτερεύουσα μοί­ρα γενικόλογα και με ευχολόγια περί ισότιμης πρόσβασης όλου του πληθυ­σμού σε ενιαίο σύστημα παροχής υπη­ρεσιών υγείας». Αυτό πρακτικά σημαί­νει:
♦  Μείωση της τάξεως των 2,122 δισ. ευρώ στις δαπάνες Υγείας - συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτι­κής δαπάνης - ως το 2015.
♦   Σημαντική μείωση διοικητικού προσωπικού και συμβεβλημένων γι­ατρών στους κόλπους του ΕΟΠΥΥ. Η σχετική πρόβλεψη θα αφορά έναν ελάχιστο αριθμό απελπισμένων για­τρών που θα δεχτεί να συνάψει διετείς συμβάσεις με τον Οργανισμό, πράγ­μα που σημαίνει ότι θα αμείβεται στα όρια της ντροπής και δεν θα καλύπτε­ται ασφαλιστικά...
♦  Επικίνδυνη και καθόλου τυχαία ώσμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντί­δας Υγείας με τη Δευτεροβάθμια. Οι αδιαθετούντες θα απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων ή στα απογευματινά ιδιωτικού χαρα­κτήρα ιατρεία μέσα στα νοσοκομεία, τα οποία κατ' εξαίρεση θα διενεργούν παρακλινικές εξετάσεις σε ταμεια­κούς αρρώστους χωρίς έγκριση ελε­γκτή ιατρού και χωρίς τη συμμετοχή του ασφαλισμένου κατά 15%, διαδι­κασίες που σε κανονικές συνθήκες αφορούν τους συμβεβλημένους για­τρούς.
♦  Προνομιακή μεταχείριση των γι­ατρών των Πανεπιστημιακών και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που θα μετακυλίεται και στους υψηλούς θα­μώνες αυτών των δομών.
♦    Κατάργηση της δυνα­τότητας συνταγογράφησης από μη συμβεβλημένους για­τρούς, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζε­ται στον ασφαλισμένο η δυνατό­τητα να απευθύνεται στον προσωπικό του γιατρό. Αλλού θα πηγαίνει ο ασθε­νής για να τον εξετάσουν και αλλού για να του «γράψουν» τα δέοντα...
Λειτουργία του ΕΟΠΥΥ με τους λοβερδοτροϊκανικούς όρους σημαίνει επίσης ότι:
♦ Ο μέγιστος χρόνος  που θα μπορεί να διαθέσει ο κάθε γι­ατρός για τον κάθε ασθενή θα είναι στην καλύτερη περίπτωση 10 λεπτά. (Απλοί πολλαπλασιασμοί, απλές διαι­ρέσεις). Και μετά, για τις όποιες αστο­χίες θα φταίνε πάλι οι λευκές οι ρό­μπες, οι βολεμένες, οι ξεκούμπωτες...
Θολούρα...
♦ Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται μόνο από γιατρό συγκεκριμέ­νης ειδικότητας. Και γεννάται το ερώ­τημα: Χωρίζονται τα φάρμακα σε ειδι­κότητες; Και αν ναι, τι γνώσεις πρέπει να έχει ο ασθενής για να απευθυνθεί στον κατάλληλο γιατρό και να μη βρε­θεί να τρέχει από πόρτα σε πόρτα κι από αναμονή σε αναμο­νή; Ίσως πρέπει να παρακολου­θήσουμε όλοι μερικά εξάμηνα φαρμακολογία...
♦  Πυκνοί καπνοί καλύπτουν το άρ­θρο 10 που ορίζει τα ισχύοντα σε ό,τι αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη και τα εξαιρούμενα του νοσηλίου. Η θολούρα είναι πατρίδα της αυθαιρε­σίας...
♦  Αν ο ασθενής απευθυνθεί σε μη συμβεβλημένες κλινικές δεν δικαιού­ται πλέον ούτε την ελάχιστη αποζη­μίωση που προβλεπόταν μέχρι πρότι­νος.
♦ Το νέο επίδομα τοκετού (900 ευ­ρώ) θα μεταβιβάζει ένα και μοναδικό σαφέστατο μήνυμα προς όλα τα ζευ­γάρια: Αντισύλληψη!
♦  Οι φυσικοθεραπείες, οι λογοθεραπείες, οι εργοθεραπείες, οι ψυχο­θεραπείες κ.λπ. θα αποζημιώνονται πλέον σε τιμές που απέχουν κατά πο­λύ των πραγματικών. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να προβλεφθεί η δυνατό­τητα, με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών και αποδείξεων, το υπεράνω του καλυπτόμενου ποσού να εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση.
♦ Καμία εξαίρεση δεν υπάρχει για τις περι­πτώσεις χρόνιων προ­βλημάτων ή οικογε­νειών ΑμΕΑ.
♦  Παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς θα γίνονται οι ύψιστης σημασίας παρακλινικές εξετάσεις των ασφαλισμέ­νων. Από τον κατάλογο των 23 ειδικοτήτων των γιατρών που θα συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με τον ΕΟ­ΠΥΥ λείπουν οι εργαστηριακές ειδικό­τητες.
♦  Πενταμελής επιτροπή αγνώστου συνθέσεως θα επιλέγει τους τυχερούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Μαντέψτε ποιου κόμματος ψηφοφόροι θα είναι οι περισσότεροι από αυτούς...
♦ Το όλο πλαίσιο ευνοεί την περαι­τέρω εμφάνιση και ενδυνάμωση των κερδοσκοπικών - εμπορικών επιχει­ρήσεων παροχής ιατρικών υπηρεσιών και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων ιατρών.
♦    Φτωχοποιείται ασυγχώρητα η πλειονότητα των γιατρών και παραδί­δεται ως εύκολη λεία στην αρένα των ιδιωτικών δομών...
♦ Δημιουργούνται οι καλύτερες των προϋποθέσεων για νέες μακρύτερες λίστες, ουρές, ράντζα, φακελάκια και θανάτους. Η έκθεση του περιοδικού «Lancet», που δόθηκε στη δημοσιότη­τα τις περασμένες μέρες, απεικονίζει τις πρώτες τρανταχτές επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική Δημόσια Υγεία... Κι η αχλάδα έχει την ουρά πίσω...
pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...