Κυριακή, Οκτωβρίου 16, 2011

Οι ισολογισμοί,... μίλησαν


thumb


Ισχυρές αντιστάσεις απέναντι στην κρίση εμφανίζουν οι  ελληνικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από έκθεση με τα στοιχεία κερδοφορί­ας. Παρά το γεγονός ότι τα συνολικά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα κατά 13,3%, ο τζίρος αυξήθηκε, έστω και οριακά, κατά 3,1%.
Όπως προκύπτει από την επεξερ­
γασία των ισολογισμών 500
 ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!
εταιρει­ών για το 2010, που παρουσιάζεται σε δημοσίευμα στα «Νέα», αν και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η βα­θιά κρίση στην οποία βρίσκε­ται η ελληνική οικονομία είχε ως αποτέλεσμα για πρώτη φορά όλοι οι επι­χειρηματικοί κλάδοι να εμφανίζουν ζημιογόνο τελικό καθαρό αποτέ­λεσμα, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις παρέμειναν κερδοφόρες καταγράφοντας θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.
Ο συνολικός τζίρος των εταιρειών αυτών διαμορφώθηκε στα 96,4 δισ. ευρώ και τα συνολικά κέρδη τους -προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) - διαμορφώθηκαν στα 11,9 δισ. ευρώ.
Χρυσοφόρα φιλέτα
Στην πρώτη εικοσάδα των πλέον κερδοφόρων εταιρειών, σύμφωνα με την ICAP, η πλειονότητα παρέμει­νε σταθερή, με τις 16 εκ των 20 εταιρειών να εμφανίζονται στην κορυφή τόσο το 2009 όσο και το 2010. Κο­ρυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2010 για δεύτερη συνεχή χρονιά εί­ναι η ΔΕΗ, παρά τη μείωση της κερδο­φορίας της το 2010 (μείωση κερδών ΕΒΙΤDΑ κατά 11%), ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο ΟΠΑΠ και στην τρίτη η Cosmote.
Όσον αφορά τη «σύνθεση» της πρώ­της εικοσάδας εταιρειών με τα μεγαλύτερα κέρδη, σε αυτήν συμμετείχαν εννέα εταιρείες του τομέα λοιπών υπη­ρεσιών, έξι βιομηχανίες, μόλις τέσσερις τράπεζες και μία εμπορική εταιρεία.
Επιπλέον, για ακόμη μία χρονιά, σε σύγκρι­ση και με τα συνολικά κέρδη EBITDA όλων των ελληνικών επιχειρήσε­ων, το μερίδιο κερδών των κορυφαίων 20 εταιρειών της κατάταξης ανήλθε σε 62%, σημαντι­κά αυξημένο από το αντίστοιχο 45% του 2009, γεγονός που δείχνει ότι δια­χρονικά η υψηλή κερδοφορία αφορά κατά κύριο λόγο έναν περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων από το σύνολο των ελληνικών εταιρειών.
Πέραν της κατάταξης των μεμονω­μένων εταιρειών, στην έκδοση παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφό­ροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα το 2010 με βάση τα κέρδη EBITDA. Από τους ενοποιημένους ισολογισμούς του 2010 προκύπτει επιδείνωση των αποτελεσμάτων των ομίλων. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι ο συ­νολικός κύκλος εργασιών των ομίλων που περιλαμβάνονται στη λίστα της ΙΟΑΡ αυξήθηκε κατά 3,6%, τα συνο­λικά κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 16% και τα προ φόρου κέρδη κατά 54%. Και σε αυτό το επίπεδο διαπι­στώνεται ότι καθοριστικό ρόλο έχει μία μικρή ομάδα επιχειρηματικών και τραπεζικών ομίλων, εφόσον οι 20 κο­ρυφαίοι όμιλοι της κατάταξης κάλυ­ψαν (από κοινού) ποσοστό της τάξης του 74,6% επί των συνολικών κερδών ΕΒΙΤDΑ καθώς και το 63,6% του συνο­λικού κύκλου εργασιών που πραγματο­ποίησαν οι 200 όμιλοι της κατάταξης. Κορυφαίος όμιλος βάσει κερδοφο­ρίας για το 2010 ήταν και πάλι ο όμι­λος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε., με τον όμιλο εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. στη δεύτερη θέση, τρίτη την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και τέταρτη την Cosmote A.Ε.
pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...