Δευτέρα, Οκτωβρίου 31, 2011

Κόλπο γκρόσο με... ζαρζαβατικά


thumb


Κομπίνα με πλαστά και οικονο­μικά τιμολόγια πώλησης ζαρζαβατικών με στόχο την επι­στροφή ΦΠΑ σε αγροτικούς συνεται­ρισμούς στη Θήβα, που ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ, ανακάλυψε ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζής σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και τους ελεγκτές του υπουργείου Οι­κονομικών.
Στην όλη υπόθεση, η οποία είναι ένα μεγάλο κουβάρι που ακόμη ξετυλίγε­ται, εμπλέκονται μεσάζοντες και χον­δρέμποροι - οι οποίοι, όπως δείχνουν τα γεγονότα, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς -, αγρότες καθώς και συνεταιρισμοί της περιοχής...

Πλαστά τιμολόγια
Ειδικότερα πρόκειται για εταιρεία που εμπορευόταν αγροτικά προϊόντα από τη Στερεά Ελλάδα και την Πελο­πόννησο, η οποία έκλεισε έγκαιρα όταν κατάλαβε ότι έχει μπει στο στό­χαστρο της εφορίας.
Η εταιρεία, η οποία βάσει των ελέγ­χων δεχόταν τα αγροτικά προϊόντα με τα εικονικά και πλαστά τιμολόγια από το 2004, έχει κλείσει τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, εκμεταλλευό­μενη τη γραφειοκρατία και την έλλει­ψη γρήγορης επικοινωνίας και συντο­νισμού που διαθέτει σε... επάρκεια ο κρατικός μηχανισμός.
Ο πρώτος έλεγχος που έγινε στη Θήβα, σε επτά μόνο αγρότες συγκε­κριμένου   συνεται­ρισμού, εντόπισε 179 πλαστά και ει­κονικά φύλλα από τι­μολόγια συνολικής αξίας 10.546.575 ευρώ από το 2005 μέχρι και το 2008.
Από αυτά τα τιμολόγια, οι αγρότες μαζί με τους συ­νεταιρισμούς μοιράστη­καν ως  επιστροφή  ΦΠΑ 1.268.245 ευρώ.
Τώρα που ξεσκε­πάστηκε η κομπίνα, όλοι οι μετέχοντες οφείλουν στο κρά­τος μαζί με τα πρόστι­μα και τις προσαυξήσεις 15.690.336 ευρώ.
Βέβαια η υπόθεση έχει και το ποινικό σκέλος της, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι βαρύνονται πλέον με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.
Η κομπίνα που είχε στηθεί ήταν απλή. Οι αγρότες δήλωναν στον συνε­ταιρισμό ότι πωλούσαν κάποια πολλά κιλά παραπάνω παραγωγή αγροτικών προϊόντων τους.
Τα τιμολόγια κόβονταν στη συνερ­γαζόμενη εταιρεία του μεσάζοντα - φάντασμα και στη συνέχεια δηλώ­νονταν στην εφορία, η οποία βάσει νόμου είναι υποχρεωμένη να επιστρέ­φει περί το 10% μέσο όρο του ΦΠΑ που υποτίθεται ότι πληρώθηκε.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η αγροτική σπείρα της Θήβας δεν πλήρωνε ΦΠΑ, αλλά μόνο εισέ­πραττε. Επίσης παρατηρήθηκαν και ατασθαλίες σε ό,τι αφορά την ποσό­τητα των αγροτικών προϊόντων που υποτίθεται ότι παρήγαν οι αγρότες της Θήβας, η οποία ήταν πολύ δυσα­νάλογη σε σχέση με την καλλιεργή­σιμη έκταση της περιοχής. Μάλλον οι αγρότες το είχαν παρακάνει δηλώ­νοντας παραγωγή που αντιστοιχεί σε έκταση του κάμπου της Λάρισας.
Η έρευνα για την υπόθεση συνε­χίζεται καθώς, όπως φαίνεται, έχει πολύ... ψωμί για την εφορία, αφού η εμπλεκόμενη εταιρεία του χονδρέ­μπορου, με έδρα τη Νέα Φιλαδέλ­φεια, έχει πανελλήνια δράση και φαί­νεται να είναι μπλεγμένη σε ανάλογες περιπτώσεις σε Αγρίνιο, Αρεόπολη και Ξυλόκαστρο.
Να σημειωθεί ότι η έρευνα έχει ξεκι­νήσει από το 2008 και συνεχίζεται, αφού για να ξετυλι­χθεί το... κουβάρι με τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια απασχο­λούνται ελεγκτικοί μηχανισμοί και ΔΟΥ που εδρεύουν σε Ατ­τική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.
«Το να κλέβεις τον ΦΠΑ από το κράτος ζητώντας παράνομα την επιστροφή του είναι κάτι απαράδε­κτο και θα μπορού­σε κανείς να εντάξει τους ανθρώπους που κάνουν αυτήν την πράξη στους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου», δηλώνει στο «Π» ο γενικός επι­θεωρητής Λ. Ρακιντζής, υπογραμμί­ζοντας ότι «δυστυχώς το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί και σε άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας, κα­θώς κάποιοι επιτήδειοι πίστεψαν ότι θα μπορούν να κλέβουν το κράτος εσαεί».
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι υπη­ρεσίες του γενικού επιθεωρητή Δη­μόσιας Διοίκησης έχουν βάλει στο στόχαστρο από το 2008 αγροτικούς συνεταιρισμούς, όταν ήρθε στο φως μεγάλη κομπίνα στην Κρήτη. Τότε στην κλοπή ΦΠΑ που είχε εντοπιστεί βασικοί πρωταγωνιστές ήταν οι γεωρ­γικοί συνεταιρισμοί. Κάποιοι σε συνεργασία με εφοριακούς της Ιεράπε­τρας (γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις τυχαίνει να εμπλέκονται και κάποι­οι εφοριακοί, είτε ενεργά είτε λόγω απάθειας) κατάφεραν να εισπράξουν 164.128 ευρώ ως επιστροφή ΦΠΑ που αναλογούσε σε 3.400 αγρότες της περιοχής!!!
pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...