Δευτέρα, Οκτωβρίου 17, 2011

Υπερχρεωμένοι Δήμοι: Πρόγραμμα εξυγίανσης,... από το υπ. Εσωτερικών


Υπερχρεωμένοι Δήμοι: Πρόγραμμα εξυγίανσης από το υπ. Εσωτερικών 

Για όσους τα τοκοχρεολύσια υπερβαίνουν το 20% των τακτικών τους εσόδων
Οδηγίες υπαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης του Ν. 3852/2010 παρέσχε το υπουργείο Εσωτερικών σε Δήμους οι ετήσιες υποχρεώσεις των οποίων υπερβαίνουν σε τοκοχρεολύσια το 20% των τακτικών τους εσόδων.
 
ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΕ 200 ΕΥΡΩ!!!
 
Στόχος του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υπερχρεωμένων ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό δίνονται κατευθύνσεις για τους κανόνες της πιστοληπτικής πολιτικής, τα νέα διαχειριστικά εργαλεία, τα μέτρα ελέγχου εσόδων, δαπανών και διαφάνειας και παρέχεται το πλαίσιο και τα μέσα για την ορθολογική διαχείριση των ΟΤΑ και την εξάλειψη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα του προβλήματος της υπερχρέωσής των Δήμων.

Στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης υπάγονται οι ΟΤΑ εφόσον οι ετήσιες υποχρεώσεις τους σε τοκοχρεολύσια, υπερβαίνουν το 20% των τακτικών τους εσόδων, ή το συνολικό χρέος τους υπερβαίνει το σύνολο των τακτικών τους εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της ΣΑΤΑ, είτε  υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του δήμου ή της περιφέρειας, λόγω ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των δανειακών υποχρεώσεων των ΟΤΑ από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προβλέπεται διακανονισμός των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς ιδιώτες. Ακόμη, τους δίνεται πρόσβαση στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης προς κάλυψη του κόστους επιτοκίου των δανείων τους και των χρεολυσίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Προϋπόθεση είναι η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ στο οικονομικό έτος 2012 και η μείωση του μισθολογικού τους κόστους, με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και Δήμους. Ανάλογα με την ειδικότερη οικονομική κατάσταση, όπως αυτή πιστοποιείται από την έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής υπηρεσίας ή των ορκωτών ελεγκτών στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ανάγκες, οι ακόλουθες υποχρεώσεις περιορισμός των προσλήψεων κάθε μορφής συμβάσεων, διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ κ.ά.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση του προβλήματος, δεν μπορεί να ξεπερνά μία δημοτική ή περιφερειακή περίοδο.  
tovima

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...