Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2011

Πίνακες με τους νέους,... μισθούς


thumb 

Δραστικές περικοπές στις αποδοχές «έρχονται» για την πλειονότητα των δημο­σίων υπαλλήλων με το νέο μισθολόγιο, που κατατέθηκε στη Βου­λή και θέτει τέρμα σε όλα τα χορηγού­μενα μέχρι σήμερα επιδόματα, με δια­τήρηση μόνο τεσσάρων και τη θέσπιση κινήτρου επίτευξης στόχων.
Μεγαλύτερη μείωση – ακόμη και 50% – θα υπάρξει για τα λεγόμενα... «ρετιρέ» του Δημοσίου, ενώ δίδονται μικρές αυξήσεις στους χαμηλά αμει­βόμενους υπαλλήλους, της τάξεως
του 7%, καθώς ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 780 ευρώ. Παράλληλα μπαίνει μαχαίρι στην υπερωριακή ερ­γασία, ενώ το επίδομα γάμου καταρ­γείται και τη θέση του παίρνει το οικο­γενειακό επίδομα, το οποίο θα λαμ­βάνεται μόνο από όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν παιδιά.
Ωστόσο, παρά τα όσα επικαλείται η κυβέρνηση για μισθολογική ισότητα μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, πάλι υπάρχουν διαφορές.


 www.careerjet.gr Αν ψάχνεις για δουλειά.
Θεωρητικά, κερδισμένοι στην υπό­θεση θα είναι οι εφοριακοί και οι τελω­νειακοί, καθώς θα μπορούν να λαμβά­νουν μέχρι και 15% αύξηση του μισθού τους αν πετύχουν τους δημοσιονομι­κούς στόχους που θα έχει η υπηρεσία τους. Με βάση όμως την παρούσα κα­τάσταση, οι συγκεκριμένοι κλάδοι είναι οι περισσότερο ζημιωμένοι στην υπό­θεση αφού η μείωση μπορεί να ξεπε­ράσει και τα 1.200 ευρώ.
Μεγάλοι χαμένοι οι υπάλληλοι Υ.Ε. και Δ.Ε., που χάνουν 10% έως 50% των αποδοχών τους. Το επίδομα γάμου με­τατρέπεται σε «οικογενειακό» και θα το λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν παιδιά.
Οι μειώσεις των μισθών ξεκινούν από 50 ευρώ και καταλήγουν στα 1.500 ευρώ για τους υψηλόμισθους. Σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση, το ποσό εξοι­κονόμησης από το μισθολογικό «ψαλί­δι» θα είναι τελικά 2 δισ. ετησίως, δηλαδή 800 εκατ. περισσότερα από όσα αρχικά είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση.
Κατά τα λοιπά, στο εξής η μισθολο­γική εξέλιξη θα εξαρτάται από τη βαθ­μολογική, που έρχεται μέσω αξιολόγη­σης, με αποτέλεσμα ο μισθός να είναι σε απόλυτη συνάρτηση με την παραγω­γικότητα – ή τα κριτήρια αξιολόγησης και τον βαθμό στον οποίο θα υπεισέρ­χεται η «ειδική μεταχείριση», κοινώς τα ρουσφέτια. Ειδικότερα, βάσει των νέων ρυθμίσεων, οι εισαγωγικοί βασι­κοί μισθοί ξεκινούν από 780 ευρώ για τους υπαλλήλους Y.E. και διαμορφώνο­νται σε 858 ευρώ για υπαλλήλους Δ.E., 1.037 για υπαλλήλους T.E. και 1.092 για υπαλλήλους Π.E.
Τα κλιμάκια
Τα επιδόματα, συμπεριλαμβανομέ­νων και των εξόδων κίνησης, που καταβάλλονται ως επίδομα των υπαλλήλων των OTA πρώτου βαθμού, καταργού­νται, με εξαίρεση τα εξής:
◆ Το δώρο Χριστουγέννων, που ορί­ζεται στα 500 ευρώ, του Πάσχα, που ορίζεται σε 250, και της άδειας επίσης στα 250.
◆ Το οικογενειακό, που ορίζεται σε 50 ευρώ για το πρώτο παιδί και προσαυ­ξάνεται κατά 20 για το δεύτερο, κατά 50 για κάθε ένα από το τρίτο και τέταρ­το παιδί και κατά 70 ευρώ για κάθε ένα από το πέμπτο τέκνο και άνω.
◆ Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγι­εινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως (για νοσηλευτές, τεχνικούς υπαλλήλους κ.λπ.) και απο­μακρυσμένων και παραμεθόριων περι­οχών, για όσους υπαλλήλους απασχο­λούνται μέχρι και 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα, οριζόμενο σε 100 ευρώ.
◆ Θεσπίζεται επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μο­νάδων του Δημοσίου, που μπορεί να φθάσει και τα 700 ευρώ (γενικοί διευ­θυντές 700 ευρώ, διευθυντές 400 ευρώ και τμηματάρχες 250 ευρώ).
Ελάχιστοι υπάλληλοι υπουργείων, που δεν λαμβάνουν υψηλά επιδόμα­τα, όπως διοικητικοί του υπ. Παιδείας και του πρώην υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ενδέχεται να λάβουν μι­κρές αυξήσεις, λόγω της «φαινομε­νικής» αύξησης των βασικών μισθών 7%-40%, αφού ουσιαστικά οι μειώ­σεις στις αποδοχές προέρχονται από την πλήρη κατάργηση των επιδομάτων και τη διατήρηση μόνο των τεσσάρων που προαναφέραμε.
Κίνητρο επίτευξης στόχων
Με το νέο μισθολόγιο θεσμοθετεί­ται το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) ως πριμ παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους. Το ΚΕΣ θα ισχύσει από το 2013, αφού θα πρέπει να υπογραφεί Προεδρικό Διάταγμα – εντός δύο μη­νών από την ψήφιση του νόμου – που θα περιγράφει το σύστημα αξιολόγη­σης των υπαλλήλων και τον προσδιορι­σμό στόχων για υπηρεσίες και εργαζο­μένους.
Οι υπάλληλοι θα «βαθμολογούνται» με βάση τα κριτήρια που θα τεθούν από το υπηρεσιακό συμβούλιο και θα κατατάσσονται σε πίνακες με φθίνου­σα σειρά. Το ΚΕΣ υπολογίζεται τελι­κά στο 3% του μισθολογικού κόστους κάθε φορέα και θα αποδίδεται μέχρι 10% του βασικού μισθού σε όσους έχουν «πιάσει» στόχους μέχρι και 90% και για πάνω από 90% θα λαμβάνουν το 25% του βασικού μισθού.
Μία από τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής ήταν και η θεσμοθέτηση ειδι­κού πριμ παραγωγικότητας για όσους έχουν ως αρμοδιότητα την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, των δήμων και των ασφαλιστικών ταμείων. Υπολογίζε­ται συνολικά στο 7% του μισθολογικού κόστους των φορέων και καταβάλλεται ως ποσοστιαία προσαύξηση στον μι­σθό. Οι υπάλληλοι που ξεπερνούν το 90% των στόχων, θα λαμβάνουν αύξηση 15% του βασικού μισθού.
Μαχαίρι
Συμβούλια,    επιτρο­πές και ομάδες εργασί­ας στο Δημόσιο λειτουρ­γούν  εντός του   κανονικού ωραρίου εργασίας. Kατ’ εξαίρεση μπορούν να λειτουργούν εκτός ωραρί­ου και καθορίζεται αποζημίωση κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση. Η αποζημίω­ση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα μεγαλύτερη από 400 ευρώ για τον πρό­εδρο και 300 ευρώ για τα μέλη και τους γραμματείς.
Μαχαίρι μπαίνει στην υπερωριακή εργασία δεδομένου ότι στο εξής οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 20 μηνι­αίως. Στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής εργασίας, Κυριακών και αργιών δεν μπορούν να υπερβούν τις 16 ώρες τον μήνα.
Στις αλλαγές που έγιναν από την κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες κα­ταργήθηκε ουσιαστικά και το επίδο­μα γάμου, γεγονός που σημαίνει ότι οι σύζυγοι που δουλεύουν στο Δημόσιο θα απολέ­σουν 70 ευρώ μη­νιαίως (35 ευρώ ο καθένας). Με­τατράπηκε   σε «οικογενειακή παροχή» και ουσιαστι­κά θα αποδίδεται ως επίδομα παιδιών, όπως είδαμε παραπάνω.
Ακόμη αυξήθηκαν τα χρόνια προϋ­πηρεσίας με τα οποία κατατάσσονται οι υπάλληλοι στο νέο βαθμολόγιο. Η επανακατάταξη στο νέο βαθμολόγιο, σύμφωνα με στελέχη της ΑΔΕΔΥ, επι­φέρει σημαντικές μειώσεις, αφού οι περισσότεροι υπάλληλοι υποβαθμίζο­νται βαθμολογικά.
Από το 2012
Το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο θα εφαρμοστεί και στις ΔΕΚΟ, στα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ και στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, καθώς και στις δημοτι­κές επιχειρήσεις από τις αρχές του 2012.

Οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ (εκτός των ει-σηγμένων)  θα  υπο­στούν άμεσες μειώσεις 600 ευρώ κατά μέσον όρο, αφού ζητείται να μει­ωθεί ο μέσος όρος των κα­θαρών αποδοχών των υπαλ­λήλων από 2.500 ευρώ σε 1.900 ανά υπάλληλο. Οι ορ­γανισμοί που δεν θα υλοποιήσουν τις περικοπές θα χάσουν την κρατική επιχορήγηση.
Ποιους αφορά
Το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο αφορά μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των OTA, των NΠΔΔ, των Έμμισθων Υποθηκοφυ­λακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, εκπαιδευτικούς, κληρικούς, ιατρούς υπηρεσίας υπαί­θρου και μόνιμους αγροτικούς ιατρούς, της Βουλής, διοικητικούς υπάλληλους των Ανεξάρτητων Αρχών, των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, της Κε­ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Ορ­γανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, των νο­μικών προσώπων της Εκκλησίας.
more: pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...